BIP SGGW - Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs na stanowisko asystent dyscyplina: weterynaria Katedra Chorób Duzych Zwierząt z Kliniką

Drukuj

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria
DATA OGŁOSZENIA: 09.05.2012
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.05.2012
LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30
SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, choroby wewnętrzne zwierząt

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.6).
Kandydat powinien posiadać tytuł lekarza weterynarii. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób wewnętrznych dużych zwierząt oraz prowadzenia badań naukowych. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy z tego zakresu jak również wskazane jest doświadczenie praktyczne w tych obszarach. Od kandydata oczekuje się predyspozycji pedagogicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych odpowiednim doświadczeniem.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW. Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko
– odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
– wykaz publikacji naukowych
– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa o szkolnictwie wyższym
– zaświadczenie lekarza medycyna pracy, dopuszczające do pracy na ww. stanowisku
Ponadto osoby spoza uczelni:
– kwestionariusz osobowy i 2 fotografie
– życiorys naukowy
– opinia z ostatniego miejsca pracy
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2012 r.

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences (SGGW) –Faculty of Veterinary Medicine,
02-776 Warsaw, Nowoursynowska 159c St. Department of Large Animals Diseases with the Clinic
CITY Warsaw
POSITION research-didactic lecturer, assistant
DISCIPLINE veterinary medicine
POSTED 9.05.2012
EXPIRES 23.05.2012
WEBSITE . https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30
KEY WORDS veterinary medicine, internal diseases

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements under Article. 118 of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (OJ No 164, pos. 1365, as amended.) Added Article 1 paragraph 91) of the Act dated. 18.03.2011 Act – Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (Journal of Laws No. 84, pos.455), and the Statute of the University (annex 6 point 6).
The candidate should hold a DVM in Veterinary Medicine. The candidate should be prepared to: lead classes in the field of animal internal diseases and conduct scientific research. The knowledge of farm animals and horses physiology and pathophysiology is required.
The candidate should have great scientific achievements of scientific publications in this field as well as it is practical experience in these areas.
The candidate should demonstrate outstanding potential for teaching. The successful candidate is expected to high predisposition to teach classes, supported by relevant experience;
Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, must be accompanied by:
• application for employment
• a copy of the doctoral degree
• a list of papers published and accepted for print (editorial certificate required)
• candidate’s statement (on a special press) that such meets the requirements of Article.
Paragraph 109. 1 / in the Act and that WAU will be his main place of work as defined in
the/in the Act (printed issue of Personal Affairs Division)
• opinion of the Faculty Committee on Teaching about their classes
• a certificate authorizing an occupational medicine physician to work in a position.
In addition, people from outside the university:
• personal questionnaire, two pictures
• scientific CV
• feedback from the last job
• a work certificate or a certificate of employment,
Deadline for the competition: 31.05.2012 r.


Data wytworzenia: 2012-05-10 12:38 Autor: Jan Kowalski Data publikacji: 2012-05-10 12:38 Osoba udostępniająca na stronie: Jan Kowalski Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-10 Osoba modyfikująca: Jan Kowalski

Kontakt

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie
 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW

UL. NOWOURSYNOWSKA 166
02-787 WARSZAWA
TEL.: 22 59 310 00

FAX: 22 59 310 87 (89)

REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25